Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання та практичні навички, які необхідні у майбутній професійній діяльності:

 • знання структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • знання стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • знання нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • розуміння та використання технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • знання основ електронного урядування;
 • вміння користуватися системою електронного документообігу;
 • вміння здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • вміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
 • вміння коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • застосування методів контролю якості у сфері професійної діяльності;
 • використання даних статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосування сучасні технологій маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.

Організація діяльності державного службовця

Організація діяльності державного службовця

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння слухачами теоретичними знаннями із наукової організації діяльності державного службовця з урахуванням змін, які відбуваються в сучасній практиці державного управління та вміннями ефективного виконання службових обов’язків; ознайомлення слухачів з сучасними вимогами i підходами до професійної діяльності державного службовця, які зумовлені демократизацією, гуманізацією управлінської діяльності та забезпеченням її інноваційного характеру, дослідження особливостей управлінської праці державного службовця, принципів й напрямів її наукової організації; вивчення системи вимог до процесів організації та культури робочого місця; дослідження передумов ефективної службової діяльності, у тому числі вимог до кандидатів на посади державних службовців; ознайомлення з плануванням i методами ефективної організації виконання службових обов’язків; спонукання слухачів до самостійної роботи з самоаналізу i розвитку індивідуальних професійно значимих здібностей та вмінь самоорганізації.


Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні

Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні

Метою вивчення дисципліни «Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні» є формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо державної регіональної політики у сфері регіонального управління та оволодіння студентами знаннями теорії та практики місцевого самоврядування, вивчення генезису розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні, ознайомлення з чинною моделлю місцевого самоврядування та механізмом взаємодії органів публічної влади в галузі місцевого самоврядування.


Електронне урядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі

Електронне урядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі

Мета навчальної дисципліни сформувати у й Статистики слухач магістратурьте сучаснут знань про систему той теоретичні природы засади електронное врядуваннь та виробити уміння застосовуватите технології е - правительство на державном службі, в тому числі при наданні державно-управлінськие послуги.


Економіка

Економіка

Метою викладання навчальных дисциплин по формулированию у государственных служб показа економического государства, який відповідає сучасним стандартам демократичної державы із соціально орізнінтованою ринковою економікою студенческими организациями економічії ознаців.

Державне управління

Державне управління

Дисципліна «Державне управління» вивчає механізм державного управління, який базується на єдиних, конституційно та законодавчо закріплених принципах, що здійснюються з метою цілеспрямованого, організаційного впливу на державні органи, підприємства, установи, суспільство в цілому, для забезпечення реалізації цілей і завдань, а також виконання функцій державного управління.

Мета дисципліни: оволодіти знаннями та вміннями реалізувати завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій.


Державна служба

Державна служба

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні знань, а на їх основі − вмінь використовувати конституційні, законодавчі та нормативно-правові засади державної служби в професійній діяльності державного службовця, ознайомити слухачів із становленням та організацією державної служби, визначити загальні засади діяльності, статусу державних службовців.


Державна політика -аналіз та механізми впровадження

Державна політика -аналіз та механізми впровадження

Аналіз державної політики розглядається як комплекс процедур, що стосуються вироблення рекомендацій (порад) органам влади щодо найкращого з-поміж можливих курсу дій - державної політики загалом та її окремих складових, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання державних рішень для покращення показників суспільного розвитку. Рекомендації щодо “найкращого” вибору мають базуватися на суспільних цінностях, на суспільному й соціальному виборі, який зроблено в демократичному суспільстві. Важливою характеристикою аналізу політики є його публічність ‒ залучення широких верств громадськості, експертів, науковців, недержавних організацій до дискусій, що передують ухваленню рішень.


Вступ до спеціальності та методологія наукових досліджень (ДС)

Вступ до спеціальності та методологія наукових досліджень (ДС)

Метою навчальної дисципліни є надання студентам знань і навичок та ознайомлення слухачів з основними вимогами, завданнями та перспективами навчання в магістратурі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», сформувати необхідні навички роботи на лекційних, семінарських та практичних заняттях, підготувати до активного засвоєння наступних навчальних предметів під час самостійної роботи у відповідності з сучасними вимогами до навчання в ЗВО України та в рамках кредитно-модульної системи оцінювання результатів навчання. Допомогти сформувати навички та вміння, потрібні для успішного оволодіння спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»